Vi hälsar dig välkommen på vår webbplats och tackar för ditt intresse för vårt företag. För att du ska få en bra känsla när det gäller hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter gör vi det transparent för dig vad som händer med de uppgifter som samlas in och vilka säkerhetsåtgärder som vidtas från vår sida. Du kommer dessutom att informeras om dina lagstadgade rättigheter i samband med behandlingen av dessa uppgifter.

Vi åtar oss att hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Därför ser vi det som en självklarhet att uppfylla de rättsliga kraven i den schweiziska federala lagen om uppgiftsskydd (DSG), den tillhörande förordningen och andra eventuellt tillämpliga dataskyddsbestämmelser, i synnerhet bestämmelserna i Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

I denna integritetspolicy informerar vi dig om de viktigaste aspekterna av databehandlingen i vårt företag. Denna integritetspolicy gäller för behandlingen av dina personuppgifter (nedan även kallade ”dina uppgifter”), både online och offline, inklusive uppgifter som erhållits från enskilda personer via olika källor (webbplatser, mobilappar, sociala medier, kunder, leverantörer och affärspartner).

Som inledning hittar du vår översikt ”Uppgiftsskydd: sammanfattning”, som är avsedd att ge dig en kort översikt över de viktigaste punkterna i vår databehandling. Därefter kommer vi att tillhandahålla dig ännu mer detaljerad information.

Beakta att denna integritetspolicy inte innehåller någon uttömmande beskrivning av vår databehandling och att enskilda ärenden helt eller delvis kan regleras av särskilda integritetsmeddelanden eller allmänna affärsvillkor (med eller utan hänvisning till dem i denna integritetspolicy).

1 Kontakter

1.1 Ansvarig persons namn och adress

JURA Sweden AB, Org.-nr. 556762-7657, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas när du använder våra tjänster, besöker vår hemsida, eller i övrigt är i kontakt med oss.

I ärenden som rör denna integritetspolicy kan du kontakta oss på:

E-postadress: info@se.jura.com
Telefonnummer: 08- 46 26 400
Adress: JURA Sweden AB, Dataskydd, Hammarby Kaj 14, 120 30 STOCKHOLM 

2 Uppgiftsskydd: Sammanfattning

I det följande informerar vi dig i kortfattad form om de viktigaste punkterna i vår databehandling. Naturligtvis kommer vi att tillhandahålla dig ännu mer detaljerad information. Du hittar den här nedan.

2.1 Behandlade personuppgifter
Vi använder personuppgifter som du lämnar till oss, som vi samlar in om dig eller som vi har fått från tredje part. De viktigaste är:

 • Kontakt- och identifieringsuppgifter
 • Personuppgifter
 • Avtalsuppgifter
 • Finansiella uppgifter
 • Interaktions- och användningsdata
 • Webbplatsinformation

2.2 Behandlingens ändamål
Först och främst behandlar vi personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade och avtalsenliga skyldigheter.

2.3 Upplysningar till tredje part
Inom ramen för vår affärsverksamhet förlitar vi oss på och är delvis skyldiga att överföra vissa uppgifter till specifika tredje parter. Vi säljer dock under inga omständigheter dina uppgifter.

2.4 Plats för behandling
Vi behandlar principiellt personuppgifter i Schweiz eller i ett EU/EES-land eller i ett annat land som har ett adekvat uppgiftsskydd.

3 Uppgiftsskydd i detalj

3.1 Personuppgifter som behandlas av oss
JURA behandlar olika personuppgifter. Dessa är i synnerhet de:

 • som vi får inom ramen för våra affärsförbindelser från kunder, framtida kunder, intressenter, tjänsteleverantörer, leverantörer, affärspartner eller andra personer som är involverade i affärsförbindelsen;
 • vi får från arbetssökande;
 • som vi enligt lag eller avtal är skyldiga att samla in;
 • som vi samlar in när du använder vår webbplats;
 • som vi får från myndigheter och andra tredje parter (adresshandlare, kreditupplysningsföretag).

Beroende på vilken typ av relation vi har kan vi behandla dina personuppgifter, till exempel:

 • Kontakt- och identifieringsuppgifter såsom efternamn, förnamn, adress, e-postadress, telefonnummer;
 • Personuppgifter såsom kön, nationalitet, språk;
 • Kundkontoinformation såsom användarnamn, lösenord, kontonummer;
 • Avtalsdata såsom typ av avtal, avtalsinnehåll, typ av produkter och tjänster, orderdata;
 • Finansiella uppgifter såsom kontoinformation, betalningsinformation, betalningshistorik, genomsnittlig intäkt, kreditvärderingsuppgifter;
 • Marginaldata från telekommunikationstrafik såsom telefonnummer, datum, tid och varaktighet för anslutningen, anslutningstyp, platsdata, IP-adress, enhetens identifikationsnummer såsom MAC-adress;
 • Interaktions- och användningsdata: Korrespondens, preferenser och målgruppsinformation, terminaltyp, enhetsinställningar, operativsystem, programvara, uppgifter från utövande av rättigheter;
 • Handlingar och särskilda uppgifter för jobbansökningar: Motiveringsbrev, CV och foto, tjänstgöringsintyg, examensbevis, utbildningsbevis, referenser från tredje part intervjuanteckningar;
 • Information om webbplatsen: IP-adress, cookieinformation, webbläsarinställningar, besöksfrekvens på webbplatsen, besökstid på webbplatsen, söktermer, klick på innehåll, ursprunglig webbplats.

3.2 Ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter och rättslig grund för behandlingen
Vi använder de personuppgifter vi samlar in i första hand för att ingå och fullgöra avtal med våra kunder och affärspartner.

Vi förlitar oss också på behandlingen av personuppgifter för inköp av produkter och tjänster från våra leverantörer och underleverantörer. Om du arbetar för en kund eller affärspartner kan dina personuppgifter naturligtvis också påverkas i denna egenskap.

Därutöver behandlar vi dina personuppgifter och ytterligare personuppgifter för följande ändamål i den mån det är tillåtet och där vi (och ibland tredje part) har ett berättigat intresse som är rimligt i förhållande till ändamålet:

 • Erbjudande och vidareutveckling av våra produkter, tjänster och webbplats och andra plattformar där vi är närvarande (till exempel webbutik, kundkonto, seminarium och online-akademi);
 • Kommunikation och handläggning av förfrågningar (till exempel via kontaktformulär, JURA Live, e-post, telefon, jobbansökningar, medieförfrågningar);
 • Reklam och marknadsföring (inklusive genomförande av evenemang och pristävlingar), i den mån du har samtyckt till/inte invänt mot användningen av dina personuppgifter (om vi skickar reklam till dig som befintlig kund kan du när som helst invända mot detta);
 • Marknadsundersökningar, mediebevakning;
 • Indrivning av rättsliga anspråk och försvar i samband med rättsliga tvister och myndighetsförfaranden;
 • Förebyggande och utredning av brott och andra oegentligheter (till exempel interna utredningar, dataanalys för bekämpning av bedrägerier);
 • Garantier för vår verksamhet, i synnerhet IT, vår webbplats och andra plattformar.

3.3 Tredje parter till vilka vi lämnar ut personuppgifter
Vi använder regelbundet följande som rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter:

 • samtycke från dig eller en behörig person, som du när som helst kan återkalla via e-post eller per post till den (e-post)adress som anges i avsnitt 1.1 (till exempel för att få vårt nyhetsbrev), vilket dock inte har någon effekt på databehandling som redan har ägt rum;
 • ingå eller fullgöra ett avtal med dig eller din förfrågan om att göra det i förväg (till exempel genom att skaffa en produkt från oss);
 • en intresseavvägning (till exempel för att säkerställa informationssäkerhet eller marknadsföring), som du dock eventuellt kan invända mot;
 • en rättslig förpliktelse (till exempel att vi behåller redovisningsrelevanta dokument), som också kan beaktas som en del av en intresseavvägning.

Vi lämnar även ut personuppgifter till tredje part i samband med vår affärsverksamhet och för ovannämnda ändamål, i den mån detta är tillåtet och lämpligt, antingen för att de behandlar dem åt oss (inom ramen för ett personbiträdesavtal), eller för att de vill använda dem för egna ändamål (utlämnande av uppgifter) eller om du har gett oss ditt samtycke till att göra det. Därvid handlar det i synnerhet om:

 • Tjänsteleverantörer, inklusive personuppgiftsbiträden;
 • Leverantörer av IT-tjänster (till exempel webbhotell, e-postleverantörer, onlineverktyg);
 • Leverantörer;
 • Företag inom JURA-koncernen (se redaktionsruta);
 • Kommersiella partner, till exempel distributörer;
 • Leverantörer av marknadsföringstjänster;
 • Myndigheter;
 • Bankinstitut och betaltjänstleverantörer;
 • Officiella organ och domstolar.

Om vi använder personuppgiftsbiträden för att tillhandahålla våra tjänster vidtar vi lämpliga rättsliga försiktighetsåtgärder samt motsvarande tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av dina uppgifter i enlighet med relevanta rättsliga bestämmelser.

Mottagarna finns delvis i Tyskland, men också delvis utomlands. I synnerhet bör du räkna med att dina uppgifter överförs till andra länder i Europa och USA där några av de leverantörer av IT-tjänster som vi använder finns. Om vi överför uppgifter till ett land som inte har en adekvat lagstadgad uppgiftsskyddsnivå (till exempel USA), kräver vi att mottagaren vidtar lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifterna (till exempel genom avtal om EU-standardklausuler, aktuell version kan hämtas här, andra försiktighetsåtgärder eller baserat på motivering).

3.4 Databehandlingens varaktighet
Vi behandlar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter eller på annat sätt för de syften som eftersträvas med behandlingen, till exempel under hela affärsförhållandet (från initiering, behandling till uppsägning av ett avtal) samt utöver detta i enlighet med lagstadgade lagrings- och dokumentationsskyldigheter. I detta sammanhang är det möjligt att personuppgifter kommer att lagras under den tid som anspråk kan göras gällande mot oss och i den mån vi annars är rättsligt skyldiga att göra det eller legitima intressen kräver detta (till exempel för bevis- och dokumentationsändamål). Så snart dina personuppgifter inte längre behövs för de ovannämnda ändamålen raderas de i allmänhet eller anonymiseras.

Dessutom raderar vi dina uppgifter om du ber oss att göra det via den e-postadress som anges i avsnitt 1.1 och vi inte har någon rättslig eller annan skyldighet att lagra eller säkra dessa uppgifter.

4 Besök på vår webbplats

I regel kan du använda vår webbplats utan att behöva lämna specifika uppgifter om dig själv. Detta gäller inte för områden och tjänster som naturligtvis kräver ditt namn, din adress eller andra personuppgifter, till exempel beställningar via vår webbutik.

Dessutom kan du kontakta oss på frivillig basis via e-post, webbformulär. Därvid insamlas personuppgifter och överförs till oss. Den motsvarande indatamasken visar vilka uppgifter det handlar om. De uppgifter du överför kommer att lagras av oss i för behandling eller för att kontakta dig.

4.1 Serverns loggfiler
När du besöker vår webbplats lagrar våra servrar temporärt varje åtkomst i en loggfil, de så kallade serverloggfilerna.

Till exempel registreras därvid din IP-adress, datum och tid för ditt besök, namn och URL för de hämtade uppgifterna, din dators operativsystem och den webbläsare du använder samt annan liknande information för att avvärja fara i händelse av attacker mot våra informationstekniska system.

Behandlingen av denna information sker i vårt berättigade intresse och har till syfte att korrekt visa vår webbplats samt dess innehåll och erbjudanden för dig och säkerställa datatrafik, optimera vår webbplats, våra innehåll och erbjudanden, permanent säkerställa stabiliteten och säkerheten för vår webbplats och våra system samt möjliggöra klargörande, försvar och åtal av cyberattacker, spam och andra olagliga handlingar i förhållande till vår webbplats och våra system och genomdriva anspråk i detta avseende.

För hosting av webbplatsen kan vi använda tjänster från tredje part i Schweiz och utomlands som utför ovanstående behandling för vår räkning. För närvarande hostas våra webbplatser av schweiziska eller europeiska hostingleverantörer och på servrar i Schweiz eller EES.

4.2 Förfrågningar och kontaktformulär
På vår webbplats har du möjlighet att kontakta oss via webbformulär. Om du kontaktar oss via ett webbformulär kan du ta reda på vilka av dina personuppgifter som samlas in i respektive formulär. I regel rör det sig om kontaktuppgifter som efternamn, e-postadress och förfrågningsrelaterad information som ämne och beskrivning av din förfrågan.

De fält som är markerade som obligatoriska används för att behandla dina förfrågningar och, om nödvändigt, vidarebefordra dem till en annan marknad. Vi behandlar den information som du frivilligt lämnar för att kunna förse dig med riktad information.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse av att handlägga ditt ärende. Om syftet med att kontakta dig är att fullgöra ett avtal som du är avtalspart i eller att vidta åtgärder före avtalets ingående, är detta en ytterligare rättslig grund för behandlingen av dina uppgifter.

Fram till dess att frågan slutligen har klargjorts har du möjlighet att när som helst invända mot denna databehandling. Skicka din invändning till den e-postadress som anges i avsnitt 1.1.

4.3 Jobbansökningar
Om även du ansöker om ett jobb hos oss behandlar vi personuppgifter som vi får från dig som en del av ansökningsprocessen eller som du anger eller laddar upp i ansökningsformuläret. Förutom dina personuppgifter, utbildning, arbetslivserfarenhet och färdigheter omfattar detta de vanliga korrespondensuppgifterna som e-postadress och telefonnummer. Dessutom kommer alla dokument som du skickar in i samband med din ansökan, till exempel CV och referenser, att behandlas.

Dessa uppgifter kommer endast att lagras, utvärderas, behandlas eller vidarebefordras internt som en del av din ansökan. Dessutom kan de behandlas för statistiska ändamål (till exempel rapportering). I detta fall kan inga slutsatser dras om enskilda personer.

Dina ansökningsuppgifter lagras separat från andra användaruppgifter och slås inte samman med dem. Dina uppgifter kommer att lagras av en tjänsteleverantör (på uppdrag av oss) på en server inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Om vi ingår ett anställningsavtal med dig kommer de överförda uppgifterna att lagras i syfte att fullgöra anställningsförhållandet i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Om ansökningsförfarandet avslutas utan anställning kommer dina personuppgifter att lagras i ytterligare tre månader i dokumentationssyfte och därefter raderas, såvida du inte har gett oss ditt samtycke till användning av dina uppgifter för ytterligare ansökningsförfaranden hos oss.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina ansökningsuppgifter är ditt samtycke, som du när som helst kan återkalla, eller fullgörandet av våra skyldigheter före avtalets ingående inom ramen för ansökningsförfarandet. Om vi ingår ett anställningsavtal med dig utförs behandlingen för att fullgöra anställningsförhållandet.

4.4 Webbutik / kundkonto
Om du vill använda tjänsterna i vår webbutik är det nödvändigt att du förser oss med de personuppgifter som krävs för att handlägga beställningen.

Du kan välja om du vill göra en gästbeställning eller beställa via ditt kundkonto.

Om du vill göra en gästbeställning behöver vi olika uppgifter om dig, i synnerhet dina kontaktuppgifter, såsom fakturerings- och leveransadress, telefonnummer och e-postadress samt den betalningsmetod du önskar. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att skicka dig de produkter du har beställt och att fullgöra den relaterade betalningen.

Alternativt har du möjlighet att öppna ett kundkonto hos oss. Detta ger dig tillgång till enklare orderhantering, tillgång till din orderstatus och det ger dig dessutom möjlighet att bekvämt och enkelt prenumerera och säga upp prenumerationen på vårt nyhetsbrev. Om du vill öppna ett kundkonto hos oss behöver vi olika kontaktuppgifter, till exempel tilltal, för- och efternamn, en giltig e-postadress och ett lösenord som du väljer själv. Vi behöver dessa uppgifter för att ge dig lösenordsskyddad direktåtkomst till dina uppgifter som lagras hos oss och för att handlägga dina beställningar. Öppnandet av ett kundkonto är frivilligt och baseras på ditt samtycke, som du när som helst kan återkalla.

Registreringen av ett kundkonto sker enligt det så kallade double opt-in-förfarandet, alltså efter att du har lämnat alla nödvändiga uppgifter skickar vi ett meddelande till din e-postadress där vi ber dig bekräfta att du vill öppna ett kundkonto. Bekräftelse sker genom att klicka på den aktiveringslänk som finns i meddelandet.

Grunden för behandlingen av dina personuppgifter i webbutiken är ditt och vårt gemensamma berättigade intresse av att handlägga din beställning. Om beställningen tjänar fullgörandet av ett avtal som du är avtalspart i eller genomförandet av åtgärder före avtalets ingående, är detta en ytterligare grund för behandlingen av dina uppgifter.

För att förhindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter genom tredje part säkras dataöverföringen till webbutiken med hjälp av aktuella krypteringsmetoder som HTTPS eller TLS.

I samband med orderhanteringen får de tjänsteleverantörer som vi använder, till exempel transportörer, logistikleverantörer samt betaltjänstleverantörer (se avsnitt 4.5.1), nödvändiga uppgifter för beställning och orderhantering. Dessa uppgifter inkluderar bland annat din e-postadress och ditt telefonnummer, för att till exempel kunna avtala ett individuellt leveransdatum med dig.

Vi vill också informera dig om att vi, baserat på våra berättigade intressen, använder dina uppgifter inte bara för att handlägga din beställning utan också för att optimera våra tjänster, i synnerhet för att permanent förbättra din shoppingupplevelse och göra den kundvänlig och individuell för dig. Detta innebär också att vi, såvida du inte har invänt mot detta och i den mån lagen tillåter det, skickar vårt nyhetsbrev till dig om du har köpt en av våra produkter.

Om du inte önskar detta kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för detta ändamål. Skicka din invändning till den e-postadress som anges i avsnitt 1.1.

Om du beställer som gäst lagrar vi dina personuppgifter i syfte att fullgöra avtalet och raderar dem så snart vi inte längre är juridiskt skyldiga att lagra dem. Om du däremot har valt ett kundkonto kommer vi att lagra dina personuppgifter tills du avslutar ditt kundkonto. Du kan när som helst begära att ditt konto raderas genom att fylla i en ansökan om radering i ditt konto. Vi vill påpeka att om du avslutar ditt kundkonto kommer de tillhörande uppgifterna att raderas, med förbehåll för lagstadgade lagringsskyldigheter. Det är ditt ansvar att säkerhetskopiera dina personuppgifter när kontot avslutas. Vi har rätt att oåterkalleligen radera alla uppgifter som lagrats under avtalstiden.

4.4.1 Saferpay
För betalningshantering använder vi betaltjänstleverantören Saferpay, en betaltjänstleverantör som tillhör Worldline Schweiz AG med säte i Zürich (”Worldline”).

Saferpay följer gällande säkerhetsstandarder, i synnerhet Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras i syfte att genomföra betalningen. Behandlingen och lagringen av dina betalnings- och personuppgifter utförs direkt av betaltjänstleverantören. Vi som operatör får ingen information om (bank)konto eller kreditkort, utan endast information för att bekräfta (acceptera) eller avvisa betalningen. Under vissa omständigheter kan uppgifterna överföras av betaltjänstleverantörerna till kreditupplysningsföretag. I detta avseende hänvisar vi till betaltjänstleverantörernas allmänna affärsvillkor och integritetsmeddelanden.

Respektive betaltjänstleverantörers allmänna affärsvillkor och integritetsmeddelanden gäller för betalningstransaktionerna. Vi hänvisar också till dessa när det gäller ytterligare information och hävdande av återkallelse, information och andra rättigheter för registrerade.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är fullgörandet av ett avtal i vilket du är avtalspart eller genomförandet av åtgärder före avtalets ingående.

För ytterligare information om databehandling genom Worldline och Klarna, se deras respektive integritetspolicy:
- Worldlines Integritetspolicy
- Klarnas Integritetspolicy

4.5 Pristävlingar
När du deltar i pristävlingar samlar vi in de personuppgifter som krävs för att kunna genomföra pristävlingen. Dessa är vanligtvis ditt namn och dina kontaktuppgifter. Deltagandet i pristävlingen och den tillhörande datainsamlingen är naturligtvis frivilligt.

Det kan hända att vi vidarebefordrar dina uppgifter till våra partner för pristävlingen, till exempel för att skicka priset till dig. Detaljerad information finns i våra villkor för deltagande i respektive tävling.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är fullgörandet av ett avtal i vilket du är avtalspart eller genomförandet av åtgärder före avtalets ingående.

4.6 Online-akademi
På vår webbplats är det möjligt att få tillgång till Online Academy efter föregående registrering och mottagande av ett bekräftelsemejl med åtkomstdata. På portalen finns utbildningsvideor, flervalstester om relevanta ämnen för JURA som produkter, kaffe, efterlevnad, för att bara nämna några.

När du använder portalen behandlar vi följande kategorier av personuppgifter, till exempel senaste inloggning, senaste samtal, lösta tester i % av det totala antalet möjliga tester eller antalet videovisningar och/eller hur länge du har spelat upp en video totalt.

Vi samlar in och använder dina personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att möjliggöra användningen av vår undervisningsportal samt för analys, optimering och ekonomisk drift av vår undervisningsportal.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse av denna tjänst. Om användningen av portalen tjänar fullgörandet av ett avtal som du är avtalspart i eller genomförandet av åtgärder före avtalets ingående, är detta en ytterligare rättslig grund för behandlingen av uppgifterna.

Behandlingen av dina uppgifter tjänar oss endast i samband med tillhandahållandet av undervisningsportalen. Det sker ingen sammanslagning med andra data.

4.7 Cookies
Vår webbplats använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som placeras och lagras på din terminal (bärbar dator, surfplatta, smartphone eller liknande) med hjälp av webbläsaren. De används för att göra vår webbplats som helhet mer användarvänlig och effektiv och för att göra ditt besök på vår webbplats så trevligt som möjligt. Cookies orsakar ingen skada på din terminal. De kan inte köra program och inte innehålla virus.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade sessionscookies. Dessa raderas automatiskt när du loggar ut eller stänger webbläsaren. Andra cookies lagras på din dator efter respektive användningsprocess och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartscookies) att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök. I den mån andra cookies (till exempel cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna integritetspolicy.

Den grund på vilken vi behandlar dina personuppgifter med hjälp av cookies beror på om vi ber om ditt samtycke. Om så är fallet och du samtycker till användningen av cookies, är grunden för behandlingen av dina personuppgifter ditt samtycke. I annat fall kommer personuppgifter som behandlas med hjälp av cookies att behandlas på grundval av våra berättigade intressen (till exempel för att optimera våra tjänster och erbjudanden eller skydda mot skräppost och cyberattacker) eller, när användningen av cookies är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser.

Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att den informerar dig om inställningen av cookies och du endast tillåter godkännande av cookies för vissa fall eller bara i enskilda fall eller utesluter dem generellt. Vi vill dock uppmärksamma dig på att ett generellt uteslutande av cookies kan leda till funktionella begränsningar av vårt online-erbjudande. Dessutom kan du när som helst radera cookies som redan har ställts in i den webbläsare du använder eller ställa in den så att cookies automatiskt raderas när den stängs.

4.8 Google-tjänster
Vi använder olika tjänster på vår webbplats som tillhandahålls av Google LLC, med säte i USA, eller om du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz, Google Ireland Ltd, med säte i Irland (”Google”). Google LLC är alltid ansvarigt för behandlingen av personuppgifter vid användning av ”YouTube” och ”Google Maps/Google Earth”. Vi använder följande tjänster från Google på våra webbplatser:

 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Google AdSense
 • Googles marknadsföringsplattform
 • Google Maps/Google Street View
 • YouTube

Mer information om de enskilda tjänsterna finns nedan.

Google använder teknik som cookies, webblagring i webbläsaren och spårningspixlar som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats. Den information som genereras av detta om din användning av vår webbplats kan överföras till en Google-server i USA eller andra länder och lagras där. Information om var Googles datacenter ligger hittar du här.

Vi använder verktyg som tillhandahålls av Google och som enligt Google kan behandla personuppgifter i länder där Google eller dess Underleverantörer har anläggningar. Google lovar i sitt ”Tillägg om databehandling för produkter där Google är personuppgiftsbiträde” att säkerställa en adekvat uppgiftsskyddsnivå genom att förlita sig på Europeiska unionens standardavtalsklausuler.

Därutöver fortsätter Google att vara certifierat av avtalen EU-USA och Schweiz-USA Privacy Shield-avtalen.
Närmare information om Googles behandling och om sekretessinställningarna finns i Googles Integritetspolicy respektive i Sekretessinställningar.

4.8.1 Google Tag Manager
Vår webbplats använder Google Tag Manager. Med Google Tag Manager kan webbplatsens taggar hanteras på ett effektivt sätt. Taggar för webbsidor är platshållare som lagras i källtexten på respektive webbplats, till exempel för att registrera integrationen av ofta använda webbsideelement, till exempel en kod för webbanalystjänster. Google Tag Manager är en hjälptjänst och behandlar personuppgifter själv endast för tekniska ändamål och möjliggör utlösning av andra taggar, som i sin tur kan insamla uppgifter. Google Tag Manager har inte tillgång till dessa uppgifter. Om en inaktivering har gjorts på domän- eller cookienivå, förblir denna på plats för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager.

Mer information om Google Tag Manager finns i Googles hjälpavsnitt Googles Användningsvillkor för Google Tag Manager samt i Googles integritetspolicy.

4.8.2 Google Analytics
Baserat på ditt samtycke, som du kan återkalla när som helst i cookie-inställningarna, använder vi webbanalystjänsten Google Analytics 4 för att analysera vår webbplats och dess besökare samt för marknadsförings- och reklamändamål.

Google Analytics använder cookies som lagras på din terminal (bärbar dator, surfplatta, smartphone eller liknande) och möjliggör en analys av din användning av vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att utvärdera användningsbeteendet på vår webbplats och göra vårt erbjudande mer intressant med hjälp av den statistik/de rapporter som erhålls.

I Google Analytics 4 är anonymiseringen av IP-adresser aktiverad som standard. Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google inom Schweiz eller EU/EES innan den överförs. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server och förkortas där.

Google använder denna information för att utvärdera din användning av vår webbplats, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer enligt Google inte att slås samman med andra Google-data. När du besöker vår webbplats registreras ditt användarbeteende i form av händelser (till exempel anrop av sidor, interaktion med webbplatsen eller din ”klickväg”) samt andra uppgifter som din ungefärliga plats (land och stad), teknisk information om din webbläsare och de terminaler du använder eller hänvisnings-URL, alltså via vilken webbplats/vilket reklammaterial du kom till vår webbplats.

De uppgifter som samlas in via Google Analytics raderas automatiskt efter 14 månader.

Du kan förhindra insamling och överföring av de uppgifter som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av vår webbplats (inkl. din IP-adress) till Google, och behandlingen av dessa uppgifter av Google, genom att använda Webbläsartillägg för inaktivering av Google Analytics eller genom att inte ge ditt samtycke inom ramen för cookie-inställningarna. Om du vill invända mot intressebaserad reklam från Google kan du använda de Inställningar och opt-out-alternativ som tillhandahålls av Google.

En översikt över dataanvändningen i Google Analytics och de åtgärder som Google har vidtagit för att skydda dina uppgifter finns i Google Analytics-hjälp.

Ytterligare information om Google Analytics användningsvillkor och om Googles uppgiftsskydd finns i respektive dokument.

4.8.3 Google Ads
Vi använder Google Ads, en plattform för digital annonsering och marknadsföring från Google, på grundval av ditt samtycke, som du när som helst kan återkalla inom ramen för cookie-inställningarna. Google Ads använder cookies för att analysera användningen av vår webbplats. En cookie sätts om du har kommit till vår webbplats via en Google-annons. Cookies av denna typ har en begränsad giltighetstid, innehåller inga personuppgifter och används därför inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa av våra sidor och cookien ännu inte har gått ut kan vi och Google känna igen att någon har klickat på annonsen och därmed omdirigerats till vår webbplats.

Vi använder dessutom remarketing-funktionen i Google Ads. Detta gör det möjligt för oss att visa intressebaserad reklam för besökare på vår webbplats på andra webbplatser inom Googles annonsnätverk, till exempel YouTube eller Google-annonser. För detta ändamål analyseras våra webbplatsbesökares interaktioner (till exempel vilka produkter de var intresserade av) så att vi kan visa dem riktad reklam på andra webbplatser även efter att de har lämnat vår webbplats. För att möjliggöra detta placerar Google cookies när de besöker vissa Google-tjänster eller webbplatser inom Googles annonsnätverk. Cookies används för att entydigt identifiera den webbläsare som används och inte för att identifiera en person.

Du har möjlighet att invända mot intressebaserad reklam från Google. En annan möjlighet är att inte ge ditt samtycke inom ramen för cookie-inställningarna. För att göra detta måste du ställa in lämpliga Inställningar för personlig reklam i alla webbläsare du använder.

Ytterligare information om databehandling i samband med Google Ads och information om hur Google använder cookies i annonser finns i Googles integritetspolicy respektive på Googles webbplats under rubriken ”Tekniker”.

4.8.4 Google AdSense
På vår webbplats använder vi Google AdSense, en tjänst för att integrera annonser, på grundval av ditt samtycke, som du när som helst kan återkalla inom ramen för cookie-inställningarna ("AdSense"). AdSense ställer in cookies som möjliggör en analys av användningen av vår webbplats. AdSense använder också så kallade webbfyrar (osynlig grafik), som möjliggör en utvärdering av information, till exempel besökstrafik, på de sidor där sådan grafik är inbäddad.

Den information som genereras av cookies och webbfyrar om användningen av vår webbplats (inklusive din IP-adress) och leveransen av reklamformat överförs till en Google-server i USA eller andra länder och lagras där. Denna information kan delas av Google med Googles avtalspartner. Google kommer dock inte att slå samman din IP-adress med dina andra personuppgifter som har lagrats.

Du kan förhindra att cookies ställs in genom att justera dina webbläsarinställningar i enlighet med detta eller genom att inte ge ditt samtycke inom ramen för cookie-inställningarna.

Du hittar mer information om hur AdSense fungerar på Webbplatsen ”Google AdSense”.

4.8.5 Googles marknadsföringsplattform
Vi använder Googles online-marknadsföringsverktyg Google Marketing Platform (”GMP”) på grundval av ditt samtycke, som du när som helst kan återkalla i cookie-inställningarna. GMP använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Google använder ett cookie-ID för att registrera vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan därmed förhindra att de visas mer än en gång.

Dessutom kan GMP använda cookie-ID för att registrera så kallade konverteringar, alltså om en användare ser en GMP-annons och senare besöker annonsörens webbplats och gör ett köp där. Enligt Google innehåller GMP-cookies inga personuppgifter.

Din webbläsare upprättar automatiskt en direktförbindelse med Googles server. Enligt Google får Google genom att integrera GMP information om att du har öppnat den relevanta delen av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Såvida du är registrerad hos en Google-tjänst kan Google tilldela besöket till ditt användarkonto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in, är det möjligt att leverantören kommer att få och lagra din IP-adress. Användningen av GMP kan också leda till att personuppgifter överförs till Googles servrar i USA.

Du kan förhindra spårningsprocessen genom att göra en motsvarande inställning i din webbläsarprogramvara eller genom att ändra dina Inställningar för personlig reklam eller genom att inte ge ditt samtycke inom ramen för cookie-inställningarna.

Ytterligare information om hur GMP fungerar finns på webbplatsen för ”Google Marketing Platform”.

4.8.6 Google Maps/Google Street View
För att integrera interaktiva kartor på vår webbplats och för att tillhandahålla dig virtuella rundturer använder vi kartbilds- och satellitfototjänsten Google Maps eller Google Street View på grundval av ditt samtycke.

När du besöker en webbplats där Google Maps-kartor är inbäddade eller när du startar en virtuell rundtur kommer Google Maps eller Google Street View att placera en cookie. I regel raderas inte denna cookie genom att webbläsaren stängs, utan den upphör att gälla efter en viss tid, om du inte raderar den manuellt i förväg.

Om du använder Google Maps respektive Google Street View kan information om din användning av vår webbplats (inklusive din IP-adress) överföras till en Google-server i USA och lagras där. Google kan lagra dessa uppgifter som användningsprofiler i syfte att anpassa sina tjänster, reklam och marknadsundersökningar. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill göra det måste du först logga ut.

Om du inte samtycker till denna behandling av dina uppgifter har du möjlighet att blockera dessa tjänster genom att inaktivera Java Script i din webbläsare eller genom att inte ge ditt samtycke inom ramen för cookie-inställningarna. Det förstnämnda kan dock även påverka andra funktioner på vår webbplats.

Du hittar mer information i Användarvillkor för Google Maps och i Googles integritetspolicy.

4.8.7 YouTube
Baserat på ditt samtycke för att integrera videor på vår webbplats använder vi tjänster från leverantören YouTube LLC, med säte i USA (”YouTube”), ett dotterbolag till Google LLC. (”Google”).

När du startar en YouTube-video på vår webbplats upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Därvid får YouTube-servern reda på vilka av våra sidor du har besökt. Denna information (inklusive din IP-adress) kan överföras till en Google-server i USA och lagras där. Om du samtidigt är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto innan du besöker vår webbplats.

Ytterligare information finns i Användarvillkor för YouTube och i Googles integritetspolicy.

4.9 Facebook-pixel, anpassade målgrupper och Facebooks konverteringar
Vår webbplats använder Facebook-pixel om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz, en tjänst som tillhandahålls av Meta Platforms Ireland Ltd. Baserat i Irland. Moderbolaget är Meta Platforms Inc. med säte i USA (”Meta”). Även Instagram är ett erbjudande från Meta.

Den rättsliga grunden för användningen av Facebook-pixeln är ditt samtycke, som du när som helst kan återkalla i cookieinställningarna.

Med hjälp av Facebook-pixeln är det möjligt för Meta att bestämma besökarna på våra webberbjudanden som målgrupp för visning av annonser (så kallade ”Facebook-annonser” eller ”Instagram-annonser”). Därför använder vi Facebook-pixeln för att visa de Facebook- och Instagram-annonser som vi har placerat endast för de Facebook-användare som också har visat intresse för våra webberbjudanden eller har vissa egenskaper (till exempel intressen för vissa ämnen eller produkter som fastställs på grundval av de webbplatser som besöks) som vi överför till Meta (så kallade ”Custom Audiences”). Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi också säkerställa att våra Facebook- och Instagram-annonser ligger i linje med användarnas potentiella intressen och inte har en störande effekt. Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi också spåra effektiviteten hos Facebook- och Instagram-annonserna för statistiska ändamål och marknadsundersökningar genom att se om användare omdirigeras till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook- eller Instagram-annons (så kallade ”konverteringar”).

Metas databehandling sker inom ramen för Facebooks integritetspolicy. Allmän information om framställningen av Facebook- och Instagram-annonser hittar du i detta dokument.

Genom att använda cookies kan Meta känna igen dig i medlemsområdet på Facebook eller Instagram och optimera effektiviteten av annonser, till exempel genom att erbjuda annonser som riktar sig till specifika målgrupper. Förutsättningen för detta är att du har ett Facebook- och/eller Instagram-konto och är inloggad i medlemsområdet på Facebook eller Instagram. Om du inte är medlem i Facebook eller Instagram berörs du inte av denna databehandling.

För allmän information om Metas användning av uppgifterna, dina rättigheter i detta avseende och möjligheter att skydda din integritet, se Facebooks integritetspolicy respektive Instagrams integritetspolicy. Specifik information och detaljer om Facebook-pixeln och hur den fungerar finns i Facebooks hjälpavsnitt. Om du generellt vill invända mot insamlingen av Facebook-pixeln och användningen av dina personuppgifter för visning av Facebook- eller Instagram-annonser, kan du göra det i Facebooks reklaminställningar eller i Instagrams sekretessinställningar. För detta ändamål måste du vara inloggad på Facebook eller Instagram.

Om du saknar ett Facebook- eller Instagram-konto kan du dessutom invända mot användningen av cookies som används för räckviddsmätning och reklamändamål via Nätverksannonseringsinitiativets inaktiveringssida och dessutom på den amerikanska webbplatsen Dina annonsval eller den europeiska webbplatsen Dina val online. Du har också möjligheten att inte ge ditt samtycke inom ramen för cookie-inställningarna.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling genom Facebook-pixeln och användningen av dina personuppgifter för visning av Facebook- och Instagram-annonser för vår webbplats med framtida verkan genom att anpassa dina sekretessinställningar.

4.10 LinkedIns konverteringsspårning
På grundval av ditt samtycke, som du när som helst kan återkalla i cookie-inställningarna, använder vi på vår webbplats konverteringsspårningsteknik från LinkedIn Corporation med säte i USA, eller om du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz, LinkedIn Ireland Unlimited Company med säte i Irland (”LinkedIn”).

Vi använder LinkedIns teknik för marknadsföring och optimering, i synnerhet för att analysera användningen av vår webbplats, för att kontinuerligt kunna förbättra enskilda funktioner och erbjudanden samt användarupplevelsen och för att placera relevanta och intressanta annonser för dig. Vi får också aggregerade och anonyma rapporter från LinkedIn om annonsaktivitet och information om hur du interagerar med vår webbplats. För detta ändamål använder LinkedIn en Javascript-kod (Insight-tagg), som i sin tur placerar en cookie i din webbläsare eller använder en pixel.

Enligt LinkedIn samlar LinkedIns Insight-tagg in data om användningen av vår webbplats, inklusive URL, referens-URL (alltså den webbplats från vilken du besöker vår webbplats), IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper (användaragent) och tidsstämpel. Uppgifter som samlas in via LinkedIns Insight-tagg krypteras, IP-adresser förkortas och medlemmarnas direkta ID tas bort inom sju dagar för att pseudonymisera uppgifterna. Dessa återstående pseudonymiserade uppgifter raderas sedan inom 90 dagar. LinkedIn delar inte några personuppgifter med webbplatsoperatören, utan tillhandahåller endast aggregerade rapporter om webbplatsens målgrupp och visningsprestanda.

På grund av LinkedIns struktur kan det inte uteslutas att dina uppgifter också kommer att överföras till LinkedIn i USA. Vi har minimerat denna risk så långt som möjligt genom att tillämpa lämpliga dataskyddsinstrument (Europeiska unionens standardavtal).

Ytterligare information om databehandlingens typ, syfte och omfattning finns i LinkedIns Integritetspolicy Cookiepolicy och Portalen för uppgiftsskydd. Du kan också genom att installera en Opt-out-cookie invända mot personlig (LinkedIn-) reklam, oavsett om du är LinkedIn-medlem eller inte.

4.11 Vimeo
Förutom YouTube (se avsnitt 4.9.7 ovan) använder vi insticksprogram från videoportalen Vimeo Inc. med säte i USA (”Vimeo”) för att integrera videor på vår webbplats.

När du besöker en av våra webbplatser som innehåller ett sådant insticksprogram upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Vimeos servrar. Innehållet i insticksprogrammet överförs av Vimeo direkt till din webbläsare och integreras på webbplatsen. Detta ger Vimeo information om att din webbläsare har öppnat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har ett Vimeo-konto eller för närvarande inte är inloggad på Vimeo. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en Vimeo-server i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Vimeo kan Vimeo direkt koppla ditt besök på vår webbplats till ditt Vimeo-konto. Om du interagerar med insticksprogrammen (till exempel trycker på startknappen för en video) överförs denna information också direkt till en Vimeo-server och lagras där.

Om du inte vill att Vimeo ska tilldela de uppgifter som samlas in via vår webbplats direkt till ditt Vimeo-konto, måste du logga ut från Vimeo innan du besöker vår webbplats.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke, som du inte behöver ge inom ramen för cookie-inställningarna. Om du har gett oss ditt samtycke till att använda Vimeo kan du när som helst återkalla detta genom att anropa cookie-inställningarna med verkan för framtiden.

För ytterligare information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och Vimeos vidare behandling och användning av uppgifterna, samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet, se Vimeos integritetspolicy.

4.12 Adform
Vi använder spårningspunkter från Adform, baserat i Danmark, baserat på ditt samtycke, som du kan återkalla när som helst i cookieinställningarna. De insamlade uppgifterna förblir anonyma. Detta innebär att enskilda användares uppgifter inte kan visas. De insamlade uppgifterna lagras och behandlas dock av Adform i krypterad form. Vi kan inte fastställa en tilldelning till de enskilda besökarna på våra webbsidor via dessa uppgifter. Vi kommer att informera dig om denna fråga i enlighet med vår nuvarande information.

Dessa spårningspunkter gör det möjligt för JURA att visa reklam som är skräddarsydd för användaren.

Våra webbplatser använder dessutom cookies och produkter från företaget Adform A/S (Ad Server, DSP och DMP) för målgruppsinriktad reklam i gemensam behandling. För detta ändamål registreras olika parametrar såsom anropade sidor, enhetstyp, geografiskt ursprung, senast besökta webbplatser. Dessutom grupperas besökarna i olika segment. Med hjälp av statistiska analyser hittas sedan liknande användare i Adforms globala cookiepool för att tilltala dem med riktad reklam från JURA.

Du hittar mer information om Adform i deras Integritetspolicy .

4.13 Dynatrace
På vår webbplats används analysverktyget från övervakningstjänsten Dynatrace LLC, 1601 Trapelo Road, #116 Waltham, MA 02451 USA. Vi använder Dynatrace för att säkerställa prestandan på vår webbplats och för att förstå hur våra webbplatsanvändare navigerar genom den. Därvid registrerar Dynatrace W3C-svarstider, knappklick, länkklick, JavaScript-fel, webbläsartyp och geografisk region. Dessa uppgifter hjälper oss att kontinuerligt förbättra prestandan på vår webbplats och att identifiera respektive åtgärda funktionsproblem. För att detta ska fungera korrekt och effektivt behöver Dynatrace cookies. Den rättsliga grunden för vår användning av Dynatrace är ditt samtycke, som du när som helst kan återkalla inom ramen för cookie-inställningarna.

Vi vill påpeka att det inte finns någon motsvarande uppgiftsskyddsnivå i USA och att i synnerhet åtkomsten till uppgifter som behandlas där eller av amerikanska företag eller deras utländska dotterbolag över hela världen kan ses av amerikanska myndigheter eller kan behöva lämnas ut till dem. Som icke-amerikansk medborgare kanske du inte heller kan vidta åtgärder mot detta, eller inte kan göra det på ett effektivt sätt. Vi har minimerat denna risk så långt som möjligt genom att tillämpa lämpliga instrument för uppgiftsskydd (EU-standardavtal), men vi kan dock inte utesluta den helt, så att ditt samtycke till användningen av Dynatrace också medför denna risk.

Du kan se till att inga personuppgifter insamlas genom att aktivera din webbläsares ”do-not-track”-funktion.

5 Närvaro i sociala medier

Vi har profiler i sociala medier på Facebook, Instagram, YouTube och LinkedIn.

De uppgifter som du matar in på våra sociala medieprofiler publiceras av den sociala medieplattformen och används eller behandlas inte av oss för något annat ändamål vid någon tidpunkt. Vi förbehåller oss dock rätten att radera innehåll om detta skulle vara nödvändigt. Vid behov kommer vi att kommunicera med dig via sociala medier.

Var medveten om att operatören av den sociala medieplattformen använder webbspårningsmetoder. Webbspårningen, som vi inte har någon kontroll över, kan också ske oavsett om du är inloggad eller registrerad på den sociala medieplattformen.

Mer detaljerad information om databehandling av leverantören av den sociala medieplattformen finns i integritetspolicyn för respektive leverantör:

6 Dina rättigheter

Du har rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av databehandling och på annat sätt invända mot vår databehandling, i synnerhet för direkt marknadsföring, profilering för direkt reklam och andra berättigade intressen i behandlingen, samt till utlämnande av vissa personuppgifter för överföring till en annan instans (så kallad dataportabilitet), inom ramen för den lag om uppgiftsskydd som gäller för dig och där det föreskrivs i denna (såsom i fallet med GDPR).

Beakta dock att vi förbehåller oss rätten att i vår tur hävda de begränsningar som föreskrivs i lag, till exempel om vi är skyldiga att lagra eller behandla vissa uppgifter, har ett övervägande intresse av att göra det (i den mån vi har rätt att förlita oss på detta) eller kräver det för att göra anspråk gällande. Om det uppstår några kostnader för dig kommer vi att informera dig i förväg. Vi har redan informerat dig om möjligheten att återkalla ditt samtycke i avsnitt 3. Beakta att utövandet av dessa rättigheter kan strida mot avtalsenliga överenskommelser och kan få konsekvenser, till exempel förtida uppsägning av avtalet eller konsekvenser i kostnadshänseende. Vi kommer att informera dig i förväg såvida detta inte redan har avtalats.

Utövandet av sådana rättigheter förutsätter i regel att du tydligt styrker din identitet (till exempel med hjälp av en kopia av din ID-handling om din identitet annars är oklar eller inte kan verifieras). För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på den adress som anges i avsnitt 1.1.

Därutöver har varje registrerad rätt att rättsligt genomdriva sina krav eller att lämna in ett klagomål till den behöriga integritetsskyddsmyndigheten.

7 Uppgiftssäkerhet

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot manipulation, förlust, förstörelse eller mot åtkomst genom obehöriga personer och för att säkerställa skyddet av dina rättigheter och efterlevnaden av tillämpliga lagstadgade bestämmelser om uppgiftsskydd.

De åtgärder som vidtas är avsedda att säkerställa dina uppgifters sekretess och integritet och att säkerställa tillgängligheten och motståndskraften hos våra system och tjänster för att behandla dina uppgifter på permanent basis. De bör dessutom se till att tillgången till personuppgifter och åtkomsten till dem snabbt kan återställas i händelse av en fysisk eller teknisk incident.

Våra säkerhetsåtgärder omfattar även kryptering av dina uppgifter. Datatrafiken via denna JURA-webbplats krypteras med HTTPS. Detta innebär att all information som du anger online överförs via en krypterad överföringsväg. Detta innebär att denna information aldrig kan ses av obehöriga tredje parter.

Vår uppgiftsbehandling och våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i enlighet med den tekniska utvecklingen.

Vi tar också vårt eget interna uppgiftsskydd på största allvar. Våra medarbetare och de tjänsteföretag som vi anlitar är skyldiga att iaktta sekretess och att följa de lagstadgade bestämmelserna om uppgiftsskydd. Dessutom får de endast tillgång till uppgifterna i den utsträckning som är nödvändig.

8 Minderårigas användning av webbplatsen

Webbplatsen riktar sig till en vuxen publik. Minderåriga, i synnerhet barn under 16 år, får inte överföra personuppgifter till oss eller registrera sig för en tjänst utan samtycke från sina föräldrar eller vårdnadshavare. Om vi konstaterar att sådana uppgifter har överförts till oss kommer de att raderas från vår databas. Barnets föräldrar (eller den rättsliga företrädaren) kan kontakta oss och begära radering eller avregistrering. För detta ändamål behöver vi en kopia av ett officiellt dokument som identifierar dig som förälder eller vårdnadshavare.

9 Länkar till andra leverantörers webbplatser

På vår webbplats finns även länkar till webbplatser som tillhör partner och auktoriserade JURA-återförsäljare. Såvida länkar till andra leverantörers webbplatser finns har vi inget inflytande på deras respektive innehåll. Därför kan ingen garanti lämnas eller ansvar tas för dessa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på dessa sidor. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser och identifierbara överträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta indikationer på en lagöverträdelse. Sådana länkar kommer omedelbart att tas bort om lagöverträdelser blir kända.