JURA Sweden AB, 120 30 Stockholm ger slutkunden för denna apparat, avsedd och konstruerad för hemmabruk, utöver dennes rättigheter gentemot säljaren, en tillverkargaranti som gäller

25 månader från inköpsdatum

 1. För produkter som omfattas av bestämmelsen om selektiv distribution erhålls tillverkargarantin endast om JURA-apparaten införskaffades hos en av JURA auktoriserad återförsäljare.
 2. Under garantitiden åtgärdar JURA alla brister. Garantin kan fullgöras genom reparation, byte av defekta delar eller utbyte av hela apparaten enligt vad JURA anser mest lämpligt. Garantiärenden medför varken en förlängning av garantin eller att den börjar gälla från början. Utbytta delar tillfaller JURA.
 3. Garantin gäller inte för skador eller brister som beror på felaktig anslutning, felaktigt handhavande, ovarsam transport, reparations- eller ombyggnadsförsök av icke-auktoriserade personer eller underlåtenhet att följa bruksanvisningen. Garantin upphör dessutom att gälla om bruks- eller underhållsanvisningar från JURA inte följs eller vid användning av andra skötselprodukter än JURA-vattenfilter och JURA-rengörings- eller avkalkningstabletter, som inte motsvarar originalspecifikationen. Slitdelar (t.ex. packningar, malningsskivor, ventiler) omfattas heller inte av garantin, liksom skador som uppkommit på grund av främmande föremål i malverket (t.ex. stenar, träbitar, gem).
 4. Kvittot med inköpsdatum och apparattyp gäller som bevis för garantins giltighet. För att underlätta proceduren bör kvittot om möjligt även innehålla följande uppgifter: Köparens namn och adress samt apparatens serienummer.
 5. Om slutkunden är ett företag eller en juridisk person eller om apparaten används utanför hemmet gäller tillverkargarantin i 12 månader.
 6. Garantianspråk hanteras i Sverige. För apparater som har köpts i Europa och förts till ett annat EU-land hanteras garantiärenden inom ramen för de garantivillkor från JURA som gäller i detta europeiska land.
 7. Garantianspråk hanteras i Sverige efter överenskommelse med kundtjänst 08-46 26 420 (lokal taxa) genom insändning eller överlämnande till

JURA Sweden AB

Kundtjänst: 08-46 26 420 (lokal taxa)
E-post: service@se.jura.com
Öppettider: Måndag – fredag 8.00 – 17.00
Adress servicecenter: JURA Sweden AB
Hammarby Kaj 14
120 30 Stockholm

Garantibestämmelser för professionellt bruk

12 månaders garanti på professionella produkter från JURA

Den som beslutar sig för att köpa någon av våra produkter för professionellt bruk erhåller en tillverkargaranti från JURA med följande villkor:
 1. Garantitiden uppgår till 12 månader med början den dag som försäljning sker till slutkunden. Inköpsdatum och apparattyp ska kunna styrkas med inköpskvitto.
 2. Garantin kan fullgöras genom reparation, byte av defekta delar eller utbyte av hela apparaten enligt vad JURA anser mest lämpligt. Garantiärenden medför varken en förlängning av garantin eller att den börjar gälla från början. Utbytta delar tillfaller JURA.
 3. Garantin gäller inte för skador eller brister som beror på felaktig anslutning, felaktigt handhavande, reparationsförsök genom icke-auktoriserade personer eller underlåtenhet att följa bruksanvisningen. Garantin upphör dessutom att gälla om bruks- eller underhållsanvisningar från JURA inte följs eller vid användning av annat förbrukningsmaterial än filterpatron CLARIS och rengörings- eller avkalkningstabletter från JURA, som inte motsvarar originalspecifikationen. Slitdelar (t.ex. packningar, malningsskivor, ventiler) omfattas heller inte av garantin, liksom skador som uppkommit på grund av främmande föremål i malverken (t.ex. stenar, träbitar, gem).
 4. Garantianspråk hanteras i Sverige. För apparater som har köpts i ett EU-land och förts till ett annat EU-land hanteras garantiärenden inom ramen för de garantivillkor från JURA som gäller i detta EU-land.
 5. Garantiarbeten för maskiner i X Line och GIGA X Line utförs av JURA Hospitality Center och externa auktoriserade serviceverkstäder samt Vending-företag med auktoriserad JURA-service. 

Garantin från JURA är exklusiv

Endast återförsäljare som uppfyller särskilda kvalitetskriterier erhåller auktorisering från JURA för försäljning av produkter från JURA. Därmed garanterar vi att du förutom fullständig rådgivning och demonstration även har tillgång till den fullständiga garantin från JURA.

Produktfelsgarantin från JURA gäller alla JURA maskiner.
 1. Denna garanti från JURA kan inte tas i anspråk om maskinen har köpts hos en återförsäljare som inte är auktoriserad!
 2. Garantiperioden för alla JURA maskiner som har köpts hos en auktoriserad återförsäljare uppgår till 25 månader*.
Köp därför din JURA maskin hos en auktoriserad återförsäljare i ditt närområde som du enkelt hittar genom att ange postnummer och/eller stad.

*Garantitiden begränsas till 12 månader om maskinen används för professionellt bruk (inte i privata hushåll).